หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 

การพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมภายในตำบล

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

การส่งเสริมการเกษตร โดยการลดสารเคมีต่างๆ

การส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
 
 


การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน และการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง

การพัฒนาสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น ศาลาหมู่บ้าน ลานตาก ที่ทำการกองทุน ฯลฯ
 
 

การมีส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น

การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาให้ความรู้

การสงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

การสงเสริมสุขภาพภายในชุมชน ส่งเสริมการกีฬาในตำบล

การส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
 
 

การจัดการขยะมูลฝอย

การดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

การรณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
 
 

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน

การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 โทร : 055-652-062
รับเรื่องร้องเรียน