หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 

การพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมภายในตำบล

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

การส่งเสริมการเกษตร โดยการลดสารเคมีต่างๆ

การส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
 
 


การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน และการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง

การพัฒนาสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น ศาลาหมู่บ้าน ลานตาก ที่ทำการกองทุน ฯลฯ
 
 

การมีส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น

การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาให้ความรู้

การสงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

การสงเสริมสุขภาพภายในชุมชน ส่งเสริมการกีฬาในตำบล

การส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
 
 

การจัดการขยะมูลฝอย

การดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

การรณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
 
 

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน

การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล