หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายวิพล สมบูรณ์
ปลัด อบต.คลองมะพลับ


นางชญาฎิรัศมิ์ จงรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนนาค
หัวหน้าสำนักปลัด


นายรัตนชัย เพ็ชร์ช้าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพิชยา ต่างใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎบัติการ


จ.อ.มนตรี มีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวเกศรินทร์ ขอบทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายสุกฤษฎิ์ รักเส็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางนริษรา แดงโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ