หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 
ตำบลคลองมะพลับ มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวตำบล คลองมะพลับส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบลทำให้ชาวคลองมะพลับ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลคลองมะพลับ นับถือศาสนาพุทธ
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี

วัดที่สำคัญ 3 แห่ง ได้แก่
 

วัดศิริบูราณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดทุ่งมหาชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดศรีสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่
 

สำนักสงฆ์ตถาตาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดทุ่งมหาชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดศรีสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
โรงเรียนในตำบลคลองมะพลับมีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนทุ่งมหาชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนโรตารี่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งมหาชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์เด็กเล็กคลองมะพลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, 7
 
     

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน