หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
และกำหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

     อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดเป็น ๔ สมัย คือ
๑.๑ เดือนกุมภาพันธ์ เป็นสมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๒ เดือนเมษายน เป็นสมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๓ เดือนมิถุนายน เป็นสมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๔ เดือนสิงหาคม เป็นสมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. กำหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคสอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 09.22 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 โทร : 081-605-5839
รับเรื่องร้องเรียน