หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพฯ พ.ศ.2557
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ มีวัตถุประสงค์และงบประมาณในการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ให้กับหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  นั้น
ในการนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม/ชมรมของท่านและผู้สนใจ ร่วมส่งโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนฯ  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2562  
(สามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉาะ แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ พ.ศ.2557 และแบบฟอร์มเสนอโครงการฯที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14.49 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 11 ท่าน