หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
<<
>>
X
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพฯ พ.ศ.2557
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ มีวัตถุประสงค์และงบประมาณในการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ให้กับหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  นั้น
ในการนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม/ชมรมของท่านและผู้สนใจ ร่วมส่งโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนฯ  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2562  
(สามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉาะ แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ พ.ศ.2557 และแบบฟอร์มเสนอโครงการฯที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14.49 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน