หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4

ลำดับภาพที่ 5/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การรายงานผลการทำงานระบบน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดในเขตความรับผิดชอบของ อบต.คลองมะพลับ จำนวน 3 แหล่ง  
 

     ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ออกกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555  
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง   ซึ่งต้องแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ ที่สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น    และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น
        ปัจจุบันเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ  ได้รับแบบรายงาน ทส.2 เป็นประจำทุกเดือน จากแหล่งกำเนิดมลพิษ  จำนวน  3 แหล่ง  ได้แก่
           1) องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน  อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่เลขที่ 198 ม.3 ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย  เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทแปรรูปน้ำนมดิบเพื่อผลิตภัณฑ์นม ใบอนุญาตเลขที่ ป(สด.2)094/2541  ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมดอายุ 1 ม.ค.2567
         2) สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 198/2 ม.3  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย   เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่ ธพน. ออกให้โดย กรมธุรกิจพลังงาน หมดอายุ 31 ธันวาคม 2562
       3) สง่าบริการ  ตั้งอยู่เลขที่ 41/4 ม.8  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย   เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่ ธพน. ออกให้โดย กรมธุรกิจพลังงาน หมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

                                                                              ข้อมูลโดย
                                                              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                                                      อบต.คลองมะพลับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 09.19 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน