หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ  
 

      กับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนและสภาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี ที่มีหย่อมความกดอากาศสูง สภาพอากาศปิดและเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลต่อการหมุนเวียนและกระจายตัวของของอากาศทำให้เกิดทลพิษจากฝุ่นละอองเกิดการสะสมในอากาศปกคลุมพื้นที่ต่างๆ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้/วัชพืช และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
            เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับจึงให้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้งการเผาขยะและกิ่งไม้ตามบ้านเรือน โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย และทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ กับประชาชนให้งดการเผาทุกชนิด และสร้างการรับรู้ทำให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจกัน งดการเผาขยะ ใบไม้/เศษวัชพืช หรือการเผาประเภทอื่นๆ ในที่โล่ง ทั้งนี้หากเป็นไปได้ขอให้ใช้วิธีการย่อยสลายหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 11.11 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย