หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ส.ค. 2554
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
บ้านคลองมะพลับเดิมอดีต ถูกเรียกว่า “บ้านคลองพับ” ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะมี ลำคลองมาจากทางทิศเหนือผ่านมา ในหมู่บ้าน แล้วพับกลับไปทางทิศเหนือ และพับกลับไปทางทิศใต้อีกครั้ง หักทบไปทบมา ถ้าตั้งต้นเดินจากลำคลองเดียวกัน จึงเรียกว่า “คลองพับ” ต่อมาในสมัยราชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างทางรถไฟสายสวรรคโลก ถึง ชุมทางบ้านดารา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2443 ผ่านมาในหมู่บ้านคลองพับ แล้วถมคลอง ตรงใกล้หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในปัจจุบัน และตั้งสถานีรถไฟ ให้ชื่อว่า "สถานีคลองมะพลับ" ซึ่งใช้ชื่อตามต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีมากในบริเวณนั้น ดังนั้นชื่อหมู่บ้าน "คลองมะพลับ" น่าจะมีความหมายที่มาจากลำคลองที่วกไปวนมาที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า "คลองพับไป พับมา" และต่อมาเมื่อมีการสร้างทางรถไฟ มีการเปลี่ยนชื่อ เป็น"คลองปรับ"(จากการถมคลองเพื่อสร้างทางรถไฟ) และเปลี่ยนมาเป็นคลองมะพลับ ตามลำดับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ เดิมเป็นสภาตำบลคลองมะพลับ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยห่างจากที่ทำการอำเภอศรีนคร ไปทางทิศใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 47 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 38.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,256.25 ไร่
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และ อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ไร่อ้อย และ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และ
ทต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
 
การปกครอง เขตการปกครองแยกเป็น 10 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนิคมสหกรณ์
หมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์

หมู่ที่ 2 บ้านศิริบูรณาราม
หมู่ที่ 7 บ้านคลองปู

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย
หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะพลับ

หมู่ที่ 4 บ้านบึงพระยอด
หมู่ที่ 9 บ้านโรตารี่

หมู่ที่ 5 บ้านนิคมสหกรณ์
หมู่ที่ 10 บ้านสายใจไทย
 
 
 
 
 
 
เป็นที่ราบลุ่มทั้งพื้นที่ ไม่มีภูเขาสูง มีสามฤดู คือ ฤดูฝน หนาว และฤดูร้อน เหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีลำคลองสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ คลองน้ำไหล คลองปู และคลองแต้วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมลักษณะดินเป็นดินร่วน ปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์มากจนสามารถ ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลูกข้าว, พริกและอ้อย โดยใช้ระบบน้ำใต้ดินของกรมชลประทาน
 
 
 
หมู่ที่ พื้นที่ทั้งหมดใน
การทำเกษตร
รวม
จำนวนประชากร
ข้าว พืชไร่ พืชสวน
รวม
พื้นที่
  1 2,107 1,809 839 714 256 298  
2 2,794 2,508 494 1,971 43 286
  3 2,976 2,526 278 1,848 400 370  
4 1,075 826 587 162 77 249
  5 1,778 1,456 956 338 162 218  
6 3,046 2,616 1,856 561 199 430
  7 2,297 2,027 1,344 414 269 270  
8 818 631 482 147 - 187
  9 2,356 2,044 1,776 208 60 312  
10 678 569 408 161 - 109
รวม 19,855 17,012 9,020 6,526 1,466 2,843
 
 
 
 
     
ประชากรทั้งสิ้น 6,157 คน ประกอบด้วย

ชาย 2,986 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50

หญิง 3,171 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,830 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 135.80 คน/ตร.กม.
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 นิคมสหกรณ์ 245